blog-guy
cloud-img
cloud-img
cloud-img
cloud-img
cloud-img
cloud-img

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem systemu Funtiago

§1. Informacje podstawowe

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z systemu Funtiago (dalej „System” lub „Funtiago”) udostępnianego przez firmę Orgamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691), ul. Kolady 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000445666, NIP: 5213642110 za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym funtiago.com.

§2. Definicje

System Funtiago (Funtiago) – system informatyczny umożliwiający implementację rozwiązań gamifikacyjnych na dowolnej witrynie i w każdej aplikacji korzystającej z Internetu. System Funtiago pracuje on-line w technologii "chmury", a dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom zapewnia realizację powierzonych mu zadań w czasie rzeczywistym.

Klient – osoba fizyczna lub organizacja, która nabyła prawa licencyjne do korzystania z Funtiago.

Client Admin – nazwa aktora systemu posiadającego administracyjny dostęp do Funtiago z ramienia Klienta; Client Admin tworzy i modyfikuje wszystkie Programy należące do Klienta, opiekuje się wszystkimi Uczestnikami tych Programów oraz zarządza wszystkimi Program Managerami.

Program Manager – nazwa aktora systemu Funtiago działającego z ramienia Klienta; ten typ dostępu tworzy Client Admin lub administrator Funtiago; Program Manager opiekuje się tylko wybranymi Programami i Uczestnikami, nie posiada pełnych uprawnień administracyjnych.

Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie tworzonym przez Klienta lub na jego zlecenie i udostępnianym przez Klienta w obrębie wybranej witryny internetowej bądź aplikacji (np.mobilnej).

Konto Uczestnika (Konto) – prowadzone dla Uczestnika przez Orgamer unikalne konto zwierające podstawowe informacje opisujące postać Uczestnika oraz jego aktywności w obrębie Funtiago. Za pośrednictwem Konta Uczestnik ma możliwość korzystania ze wszystkich przewidzianych dla niego funkcjonalności Funtiago.

Program – obiekt w systemie Funtiago odnoszący się do pojedynczej implementacji rozwiązań gamifikacyjnych; każdy Program posiada własną listę Uczestników oraz reguł gamifikacyjnych; w Funtiago każdy Klient ma możliwość tworzenia nieskończenie wielu Programów, a każdy Uczestnik może brać udział we wszystkich dostępnych dla niego Programach.

Moduł – aplikacja działająca w obrębie Programu odpowiedzialna za realizację wybranych procesów gamifikacyjnych.

Punkt – wirtualna jednostka miary przyznawana Uczestnikowi za wykonanie konkretnej czynności; w systemie Funtiago występują Punkty Bazowe (niezbywalne i gromadzone kumulatywnie na Koncie Uczestnika) oraz Punkty Poboczne (punkty pomocnicze o mniejszej randze; możliwa jest ich utrata i/lub wymiana).

Odznaczenie – wirtualna nagroda przyznawana Uczestnikowi za szczególne (pożądane) osiągnięcie (uprzednio zdefiniowaną sekwencję aktywności).

Poziom (Level) – klaster Uczestników o podobnym dorobku Punktów Bazowych.

Gameplay – złożony scenariusz Programu określający zasady przyznawania Punktów i Odznaczeń oraz awansowania przez Uczestników na wyższe Poziomy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa, dobrowolna i bezpłatna czynność polegająca na założeniu przez Uczestnika indywidualnego Konta. Proces Rejestracji dokonywany jest zadnie na witrynie lub w aplikacji wskazanej przez Klienta, dotyczy wyłącznie Uczestników, a jego elementem jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Dostępy klienckie do Funtiago (Client Admin i Program Manager) tworzone są przez Orgamer na prośbę Klienta, a zasady ich generowania i obsługi regulują odrębne umowy zawierane pomiędzy Klientem a firmą Orgamer.

Logowanie lub zalogowanie – proces, w którym Uczestnik posiadający Konto, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wskazanego w procesie Rejestracji, uzyskuje dostęp do przewidzianych dla niego funkcjonalności Funtiago.

Usługodawca – Orgamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691), ul. Kolady 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000445666, NIP: 5213642110.

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

Strona – Usługodawca lub Uczestnik.

§3. Ogólne warunki korzystania z Funtiago

1. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady korzystania z Funtiago przez Uczestnika. Szczegółowe regulacje związane z zakresem i sposobem korzystania z Funtiago przez Klienta są przedmiotem odrębnych umów zawieranym pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
2. Warunkiem korzystania z Funtiago przez Uczestnika jest akceptacja warunków Regulaminu.
3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Funtiago następujące Usługi:
3.1. korzystanie z Konta Uczestnika;
3.2. uczestnictwo w Programach tworzonych przez Klientów lub na ich zlecenie obejmujące otrzymywanie wirtualnych wyróżnień za aktywości na wybranych witrynach i we wskazanych aplikacjach na zasadach przewidzianych w Gameplayu każdego z Programów.
4. Dostęp do usług określonych w ust. 3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z pełnej Infrastruktury aplikacji) zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
6. Do korzystania z Funtiago wymagane jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w nowoczesną przeglądarkę internetową (zalecane: Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
7. Do korzystania z Funtiago za pośrednictwem urządzeń mobilnych niezbędne jest zainstalowanie aplikacji na posiadanym przez Uczestnika urządzeniu mobilnym.
8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Funtiago zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik w szczególności posiadało:
8.1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
8.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
8.3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
8.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
8.5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§4. Obowiązki Uczestnika

Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
1.1. korzystania z Funtiago w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu,
1.2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
1.3. niedostarczania i nieprzekazywania treści (w tym zdjęć, tekstów i plików multimedialnych), do których Uczestnik nie ma praw autorskich (lub innych szczególnych zezwoleń), a także takich, które mogą naruszać prawa osób trzecich (w tym między innymi prawo do wykorzystania wizerunku lub chronionego prawem znaku towarowego),
1.4. zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, iż umieszczone w ramach Konta zdjęcie profilowe zostaje upublicznione wśród innych Uczestników oraz wśród Klientów Funtiago; należy pamiętać, że edycja zdjęcia profilowego jest dobrowolna, a samo zdjęcie nie musi przedstawiać wizerunku Uczestnika.

§5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników i Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, chyba że osoby wyraziły zgodę na inny cel przetwarzania danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestników i Klientów jest Usługodawca.
3. Poufność danych i ochrona prywatności Uczestników oraz Klientów stanowi dla Usługodawcy kwestię priorytetową.
4. Administrator poprosi Uczestnika o podanie następujących danych osobowych, które to Uczestnik powinien podać w celu Rejestracji:
4.1. adres poczty elektronicznej,
4.2. dowolnie obraną nazwę Uczestnika (nick).
5. Pozostałe dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu nie są obowiązkowe i nie stanowią warunku dokonania przez Uczestnika Rejestracji w systemie Funtiago.
6. Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wytyczne prawa polskiego regulującego proces przetwarzania danych osobowych.
7. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8. Wszyscy pracownicy Usługodawcy zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych. Dostęp do danych osobowych jest profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.
9. Podane przez Uczestnikóe dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Systemu, a także kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.
10. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą Uczestnika.
11. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do:
11.1. informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
11.2. dostępu do danych osobowych,
11.3. zmieniania tych danych,
11.4. żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych,
11.5. otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.
Zrealizowanie powyższych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem adresu e-mail lub adresu pocztowego Usługodawcy.

§6. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

1. Funtiago może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji sesji Uczestnika podczas korzystania z Systemu. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
2. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu Uczestnika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Uczestnika bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
3. Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
3.1. identyfikowania Uczestnika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych zebranych podczas poprzednich wizyt,
3.2. utrzymania sesji Uczestnika (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie aplikacji ponownie wpisywać hasła,
3.3. optymalizacji korzystania z aplikacji,
3.4. dostosowania aplikacji do potrzeb Uczestników,
3.5. tworzenia statystyk oglądalności.
4. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje Funtiago mogą nie działać.

§7. Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Uczestnik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Uczestnika (funkcjonalność dostępna po zalogowaniu).
3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wypowie Uczestnikowi z 14 dniowym okresem wypowiedzenia umowę poprzez wysłanie informacji o ww. wypowiedzeniu na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas Rejestracji.
4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Uczestnika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
5. Reklamacje z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach Funtiago można składać pisemnie na adres Świeradowska 44A, 02-662 Warsawa lub pocztą e-mail na adres contact@funtiago.com.
6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni roboczych.

§8. Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Funtiago, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Funtiago bez zgody Usługodawcy.
3. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i i innych treści publikowanych w Funtiago jest zabronione.
4. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.